Pedagogisch beleidsplan

1. Verantwoordelijkheid
2. Voorwaarden gastouder en locatie
3. Pedagogische doelen
4. Kenmerken van Kids - First
5. Voorwaarden van kwaliteitsbewaking

1. Verantwoordelijkheid
1.1 Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel binnen Gastouderopvang Kids - First. Elke keer als het kind gebracht of gehaald wordt vindt er een mondelinge overdracht plaats. Hierin wordt besproken hoe het met de ontwikkeling van het kind gaat en eventuele bijzonderheden. Daarnaast vindt de overdracht dagelijks plaats door het gebruik van de gastouderopvang app. Vraagouders kunnen daar onder andere de slaaptijden, eet gewoontes en de foto`s van het kind in terug vinden. Jaarlijks worden alle gegevens van de kinderen opnieuw ingevuld en besproken. Maandelijks wordt er een nieuwsbrief uitgebracht.

1.2 Privacy
De gegevens die we ontvangen over het kind zijn;
- de persoonsgegevens zoals de naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres 
- gegevens van pedagogische en medische aard
- overige bijzonderheden.

Gegevens worden alleen gebruikt om tot een goede dienstverlening te kunnen komen. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, mits er toestemming voor gegeven is. In een noodsituatie kan wel de achterwacht aan de gegevens komen. 

1.3 Sociale media
Kids - First maakt gebruik van sociale media door middel van de website Gastouderopvang Kids - First.nl en Facebookpagina Kids - First. Er worden geen foto`s van het kind uit de opvang geplaats op de website en bij foto`s op de Facebookpagina word het kind afgeschermd. Tijdens het koppelingsgesprek wordt dit besproken en ondertekent. 

1.4 Klachten
Open communicatie is belangrijk en wanneer er klachten zijn horen we dit dan ook graag. In een persoonlijk gesprek zullen we de klacht behandelen. Komen we er samen niet uit dan zal Kids - First het betreffende gastouderbureau op de hoogte stellen om samen tot een oplossing te komen. 

2. Voorwaarden gastouder en locatie
2.1 Achterwacht
Bij vier of meer kinderen is er een achterwacht nodig. Een achterwacht kan binnen 15 minuten aanwezig zijn bij een noodsituatie. De achterwacht van Kids - First is Mvr. M. Mohlmann. Zij woont tegenover de opvang en is daardoor in een noodsituatie snel ter plaatse. Mvr. M. Mohlmann kent de kinderen en de kinderen kennen Mvr. Mohlmann. Gegevens van Mvr. Mohlmann zijn terug te vinden in de gastouderopvang app.

2.2 Speelgoed en slaapruimte
Er is voldoende speelgoed aanwezig voor kinderen van 0 - 4 jaar. Het is ontwikkeling- thema gericht speelgoed. Daarnaast zijn er voldoende knutselmateriaal, puzzels en vele voorleesboekjes aanwezig. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen in het tempo wat bij het kind past. Het speelgoed wordt dagelijks gecontroleerd en schoongemaakt. 

De tuin is kindvriendelijk ingericht en is ook voorzien van voldoende speelgoed. Daarnaast heeft de opvang twee moestuinen waarbij het kind nauw betrokken wordt. De wijk is voorzien van verschillende speeltuintjes en parkjes. 

De woning is hygiënisch, rook vrij en betreft geen huisdieren. De woning wordt jaarlijks meerdere malen gecontroleerd door een gastouderbureau of tijdens een inspectie vanuit de GGD. 

Er is een eigen opvang slaapkamer. De slaapkamer is voorzien van een professionele duo ledikant en een professionele baby ledikant. De GGD adviseert om gebruik te maken van een slaapzak bij het kind (protocol veilig slapen). Een slaapzak dient mee genomen te worden door de ouder van het kind. 

Wanneer het kind op de buik slaapt of ingebakerd wordt, worden hier duidelijke afspraken over gemaakt en dient de ouder hiervoor te tekenen. Dit vanwege eventuele wiegendood. 

2.3 Risico inventarisatie
Jaarlijks wordt de opvang gecontroleerd op veiligheid. Dit wordt de RIE (risico inventarisatie) genoemd. Uit het RIE onderzoek komt een verslag en een eventuele actieplan. In het actieplan staat beschreven welke acties er gedaan moeten worden om de opvang goed te laten keuren. In het plan staan afspraken waar aan gehouden dient te worden om de risico`s te verkleinen. RIE mag altijd ingezien worden door de ouder. De RIE is terug te vinden in de gastouderopvang app.

2.4 Vervoer
Kids - First maakt gebruik van een kinderwagen, twee persoonsbolderkar en de Kiddybus. Alle vervoersmiddelen zijn voorzien van veiligheidsriempjes. Tijdens het uitstapje draagt elk kind een hesje van de opvang met daarop het logo en telefoonnummer van de opvang. 

2.5 Ongevallen registratie
Een ongelukje zit in een klein hoekje en zeker bij kinderen. Als het kind een ongeval heeft waarbij er medisch gehandeld dient te worden door de opvang of derden dan wordt er een ongevallen registratie ingevuld. Deze wordt besproken met de ouder en ondertekent. Het formulier blijft bewaard in het dossier van het kind.

2.6 Meldcode 
Kids - First werkt met de meldcode. Deze is bedoeld voor alle beroepskrachten die in de kinderopvang werken. In de Meldcode staat een stappenplan beschreven waarnaar Kids - First, de ouder of het gastouderbureau moet handelen bij signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is terug te vinden in de gastouderopvang app.

3. Pedagogische doelen
3.1 Het bieden van emotionele veiligheid
Het 'motto' van Kids - First is, dat elk kind zich elke dag thuis voelt bij de opvang. Dat begint met het afspreken van twee wenmomenten van elk twee uur. Het streven is om de aandacht, warmte en de liefde die het kind thuis krijgt na te bootsen binnen de opvang. Zoals troosten, knuffelen, samen spelen, samen zingen, samen boekjes lezen en samen ontdekken. Er wordt elke dag een klimaat geschept waarbij het kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. 

Vast terug kerende momenten zijn;
- brengen en ophalen 
- eet momenten zoals fruit, lunch en cracker
- activiteiten zowel binnen als buiten en met het voorschoolse educatie programma Aap 'in de jungle'
- vrij spel 
-  slapen.

Het kind kan op deze manier opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De ouder blijft echter ten alle tijde de eindverantwoordelijkheid houden en moet bereikbaar zijn tijdens de opvang. 

Continuïteit
Kinderen hechten zich aan vertrouwde personen en omstandigheden. Hoe beter het kind zich gehecht heeft, hoe veiliger het zich voelt. Het streven is dan ook om zo een groot mogelijke regelmaat binnen de opvang te bieden met een vast gezicht en met vaste leeftijdsgenoten. Ook hierin staat het bieden van veiligheid en geborgenheid erg hoog.

3.2 Ontwikkeling van persoonlijke competenties
Ieder kind is uniek en is door God geschapen. Ieder kind ontwikkeld in zijn eigen tempo en dat respecteren we binnen de opvang. Bij eventuele zorgen omtrent de ontwikkeling van het kind, zal dit besproken worden met de ouder en/of het gastouderbureau. Samen zullen we kijken hoe de ontwikkeling verder voort gezet kan worden. 

We geven het kind graag veel complimenten en we vertellen het kind hoe goed hij het gedaan heeft. Bij een plas op het toilet verdient elk kind een sticker Door veel met het kind te praten en daarbij toegankelijke gebaren te gebruiken wordt de taalontwikkeling van het kind gestimuleerd. Ook leert het kind te communiceren met andere.

3.3 Ontwikkeling van sociale competenties
Sociale competenties zijn communiceren, samen spel, andere helpen en problemen voorkomen en oplossen. Vanaf ongeveer 1.5 jaar beginnen kinderen interesse te krijgen om samen te spelen. Dit wordt gestimuleerd om samen met de kinderen te spelen en elk kind bij het spel te betrekken. We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen 'ruzies' problemen proberen op te lossen. Meestal lukt dit heel goed. Als er hulp bij nodig is wordt dit aangeboden. 

Doordat de leeftijden variëren leert het kind rekening te houden met bijvoorbeeld jongere kinderen zoals baby`s. Elk kind verzorgt graag en dat is tijdens spel mooi zichtbaar. 

3.4 Normen en waarden
Kids- First is een christelijke gastouderopvang en normen en waarden zijn daarom extra belangrijk voor ons. We uiten dit door de christelijke feestdagen met de opvang te vieren en elk kind de mogelijkheid te geven om te bidden voor of na het eten. Grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd binnen de opvang.  

Samengevat is de werkwijze van Kids - First;
- het kind wordt gewaardeerd, emoties en gevoelens worden serieus genomen
- belonen of corrigeren gaat volgens afspraak met het kind
- we blijven consequent en handelen op een duidelijke manier in situaties
- we creëren een veilige en vertrouwde opvangomgeving
- we bieden het kind warmte en geborgenheid.

 Het is van belang dat hier een samenwerking in is met de ouder. Alleen dan zal de opvang slagen voor het kind.

4. Kenmerken Kids - First
- De opvang is flexibel en kleinschalig en kan daardoor (voor een groot gedeelte) tegemoet komen aan de specifieke wensen van de ouder.
- Er zijn verschillende leeftijdsgenoten om mee te spelen en te ontdekken.
- De opvang vindt plaats in huiselijke sfeer.
- Er is een vast uur tarief voor de uren die afgenomen worden.
- Kids - First staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Daarnaast is Kids - First een zelfstandige onderneming en heeft de ouder recht op kinderopvangtoeslag.

 5. Voorwaarden en kwaliteitsbewaking
Kids - First streeft naar kwalitatief goede opvang. Om de kwaliteit te bewaken wordt de volgende werkwijze gehanteerd;
- We vangen maximaal zes kinderen op een dag op in de leeftijd van 0 - 10 jaar
- We vangen niet meer dan vijf kinderen op een dag op in de leeftijd van 0 - 5 jaar
- Er zijn niet meer dan twee kinderen onder de 1 jaar op een dag
- Er zijn maximaal vier kinderen in de leeftijden van 0 - 1 jaar op een dag
- Kids - First kan teugvallen op de achterwacht
- We zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent goed gedrag
- De ouder verleent de gastouder vrijheid van handelen m.b.t. het bezoeken van een dokter of tandarts dan wel spoedeisende hulp. In andere situaties, die geen noodzaak hebben, wordt de ouder verzocht zelf langs de dokter of tandarts te gaan
- Zowel Kids - First als de ouder hebben een aansprakelijkheidsverzekering
- De ouder dient zich te houden aan de huisregels die gegeven worden tijdens het koppelingsgesprek en terug te vinden zijn op de website en in de gastouderopvang app
- Er is een proefperiode van een maand en een opzegtermijn van twee maanden
- Tussen Kids - First en de vraagouder is er een overeenkomst gesloten met betrekking tot afspraken over opvangtijden, vakantie, vrije dagen en ziekte.